Friday, 28 October 2016

SYW502: Pembangunan Sahsiah Untuk Pengurus Institusi

Kompetensi Mahasiswa: Tinjauan Terhadap Tujuh Teras Pembangunan Kemahiran Insaniah KPT

Pendahuluan

Cabaran abad ke-20 memperlihatkan persaingan yang besar di peringkat global. Malaysia khususnya juga tidak lari daripada tekanan dan cabaran tersebut. Berbekalkan azam dan wacana dalam misi wawasan 2020, Malaysia tetap kukuh dengan keazaman untuk terus meningkat daya saing di setiap peringkat sehingga ke antarabangsa (Harun Hassan. t.t). Pelbagai pendekatan dan langkah diambil bagi mempersiapkan diri untuk menghadapi cabaran dan rintangan yang mendatang. Justeru, kerajaan mengumumkan hasrat untuk membangunkan suatu agenda nasional iaitu model insan kelas pertama dalam RMK-9. Usaha tersebut dimulakan dengan menggerakkan satu transformasi pendidikan di setiap lapisan pendidikan sehingga peringkat universiti di Malaysia.

Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) telah diberi tanggungjawab untuk membina suatu garis panduan visi dan misi yang bersifat global. Visi KPT adalah untuk menjadikan Malaysia Pusat Kecemerlangan Pengajian tinggi Menjelang Tahun 2020, manakala Misi KPT adalah untuk membangun dan mewujudkan persekitaran pengajian tinggi yang menggalakkan ke arah menghasilkan pusat ilmu yang unggul dan insan yang kompeten, berinovasi serta berakhlak mulia untuk memenuhi keperluan negara dan antarabangsa (KPT, 2007).


Universiti Sebagai Medium Melahirkan Mahasiswa Berkompetensi


Melalui saranan visi dan misi baru yang diperkenalkan, universiti bukan hanya sekadar berfungsi menjadi pusat kecemerlangan ilmu sahaja. Bahkan, universiti juga perlu berusaha untuk meningkatkan peranan melahirkan modal insan yang berbakat besar dalam segenap lapangan. Bakat-bakat mahasiswa perlu digilap agar lebih berupaya untuk memenuhi keperluan semasa dan masa hadapan negara. Menurut Ahmad Esa et.al., (2005), kelemahan dalam penguasaan kemahiran komunikasi merupakan antara kelemahan graduan yang paling ketara kerana pihak majikan memerlukan pekerja yang mahir dalam kemahiran komunikasi (Zaiton Mohd Hassan, 2003). Ahmad Esa et.al., (2005) juga berpendapat, kemahiran insaniah boleh dilaksanakan dengan baik di universiti kerana penerapan kemahiran insaniah dalam kalangan pelajar di seluruh Politeknik di Malaysia mendapat respons yang positif daripada kebanyakan pensyarah.


Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah KPT


Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft-Skills) Institusi Pengajian Tinggi Malaysia yang telah dibangunkan untuk menjadi rujukan kepada seluruh IPT di Malaysia. Antara garis panduan pelaksanaan yang terkandung dalam modul tersebut, graduan perlu memiliki kemahiran berkomunikasi, kemahiran untuk mengenal pasti dan menyelesaikan masalah dalam penghasilan inovasi dan juga gaya kepimpinan serta kerja berpasukan berkesan. Pembelajaran berterusan serta etika moral dan professional juga terkandung dalam penerapan modul pembangunan kemahiran insaniah KPT. Elemen keusahawanan juga termasuk dalam modul tersebut. Aktiviti keusahawanan yang dijalankan di universiti menerusi aktiviti ko kurikulum juga membantu meningkatkan lagi daya tahan dan inovasi pelajar. Melalui keusahawanan juga, pelajar dapat menimba pengalaman berinteraksi secara langsung dengan pelanggan untuk memahami dan merasai suasana serta keadaan dalam industri.

Pengalaman memainkan peranan besar dalam membentuk diri pelajar dalam menangani konflik yang wujud dalam industri pada masa hadapan. Selain itu, graduan bukan sahaja berupaya merebut peluang dalam pasaran pekerjaan, malah menghasilkan daya juang dan daya saing selain menjadi nilai tambah kepada industry. Hal ini seterusnya mampu untuk menyumbang sesuatu kepada pembangunan negara. Setiap teras yang terkandung dalam modul tersebut mempunyai objektif tersendiri. Cara untuk mengimplementasi teras-teras tersebut perlu dilaksanakan dengan lebih praktikal dan menarik. Ia bertujuan bagi memupuk kesedaran dari dalam dalam diri pelajar sendiri. Bukan atas dasar paksaan. Sememangnya setiap teras yang cuba disampaikan mempunyai hikmah yang tersendiri, tetapi kaedah penyampaian dan kerjasama daripada semua pihak penting dalam menjayakan agenda tersebut.


Penutup

Melihat kepada objektif ke empat KPT iaitu cuba untuk menghasilkan graduan yang kompeten untuk memenuhi keperluan guna tenaga negara dan antarabangsa dengan sasaran 75% graduan mendapatkan pekerjaan dalam bidang relevan dalam tempoh enam bulan selepas tamat pengajian memerlukan komitmen yang begitu tinggi dari pihak IPT untuk merealisasikannya (Huzili Hussin ey, al. t.t). Usaha mewujudkan satu jalinan kerjasama antara semua pihak termasuk kerajaan, IPT, pensyarah, moderator, industri dan golongan profesional perlu dilaksanakan dengan lebih bersifat global lagi iaitu melibatkan pihak-pihak di peringkat antarabangsa. Ini bagi membolehkan pelajar lebih bersemangat untuk cuba merasai berada di peringkat global dalam menimba pengalaman baru. Usaha seperti ini amat membantu kerajaan dan KPT pada masa hadapan untuk melahirkan modal insan minda kelas pertama dalam usaha mencapai wawasan 2020.


Bibliografi

Ahmad Esa, Jailani Mohd Yunus dan Noraini Kaprawi (2005), Persepsi pensyarah terhadap penerapan kemahiran komunikasi menerusi ko kurikulum di politeknik. Jurnal Penyelidikan Pendidikan, Jilid 7. Putrajaya:

Harun Hassan. (t.t). Wawasan 2020 dan peranan pendidikan: suatu penghayatan. Jurnal Pengurusan.

Huzili Hussin, Azman Zakaria dan Muhammad Shukri Salleh. (t.t). Memperkasakan mahasiswa kejuruteraan menerusi penerapan kemahiran insaniah (soft skills).

Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. (2006). Modul pembangunan kemahiran insaniah (SOFT SKILLS) untuk Institusi Pengajian Tinggi Malaysia. Serdang: Universiti Putra Malaysia.

Zaiton Mohd Hassan (2003), Developing graduates for the global market. National IPT, Industry and Career Symposium Melaka. Tidak diterbitkan.

Monday, 23 May 2016

Pengurusan Pembangunan Insan Dalam Institusi

Assalamualaikum wbt.

Dalam dua penulisan lalu, penulis telah membincangkan serta menghuraikan dua kekuatan yang perlu ada dalam diri seorang mukmin ke arah pembangunan insan yang mapan. Pada entri kali ini, penulis akan membincangkan dua lagi kekuatan yang perlu ada bagi memantapkan lagi usaha seseorang insan dalam mempersiapkan diri dalam membangunkan insaniah dalam diri sebagai seorang pelaku pembangunan.

Membina Kekuatan Dalam Pembangunan Insan

3) Pembentukan matlamat.

Setelah dua kekuatan tadi menjadi benteng kukuh, pembinaan matlamat dan objektif yang kukuh perlu dilaksanakan bagi menjelaskan kemana arah tuju pembangunan insan yang ingin dilaksanakan. Matlamat ini harus jelas dan perlu dibina atas dasar keteguhan hati bagi menyempurnakan matlamat itu. Matlamat yang berubah-ubah bukanlah sesuatu yang baik kerana itu akan menggambarkan pembuat dasar matlamat tersebut tidak yakin dengan pemilihan matlamat. Seharusnya keyakinan itu perlu kekal dilaksanakan dari awal sehingga matlamat tersebut berjaya dicapai. Namun selari dengan matlamat dalam 7 Prinsip Pembangunan Berteraskan Islam yang dibincangkan oleh Muhammad Syukri Salleh, (2003). Mencapai mardhatilah adalah matlamat terakhir bagi semua manusia yang berpegang teguh kepada tauhid dan akidah.

Meskipun keredhaan Allah itu bukan sesuatu yang boleh dinilai dengan mata kasar, tetapi bagi umat Islam yang benar-benar berpegang teguh kepada iman dan akidah, mereka meyakini bahawa keredhaan Allah SWT itu akan hadir dalam pelbagai bentuk yang hanya mereka sendiri mampu menilainya. Seterusnya melastarikan langkah-langkah pencapaian matlamat yang disebut dengan istiqomah ataupun tetap pendirian. Selari dengan pendapat ulama’ berkenaan hadith yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas R.A tentang Istiqomah yang bermaksud:

Istiqomah itu membawa tiga pengertian iaitu:

1) Istiqomah dengan lisan (bertahan dengan janji keimanan (syahadah)
2) Istiqomah dengan hati (melakukan segala perkara dengan niat dan jujur)
3) Istiqomah dengan jiwa (berterusan melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah secara terus-menerus tanpa terputus).

Kelestarian inilah yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan insan dengan mengambil kira setiap sudut dalam pencapaian matlamat tersebut. Perkara ini hanya wujud apabila seorang individu itu menyedari bahawa Allah Maha Melihat setiap gerak-gerinya, mengetahui niatnya dan melihat perbuatannya. Mereka perlu meyakini bahawa Allah ada dalam setiap perilakunya.Berbeza dengan pandangan pengkaji dan teori barat yang meletakkan aspek material sebagai pencapaian mutlak yang terakhir dalam pembangunan insan. Mereka meletakkan kebendaan, kekayaan,kejayaan yang boleh diukur dengan parameter-parameter yang tertentu untuk menilai pencapaian matlamat mereka. Maka disini akan wujudnya pelbagai sifat yang tidak baik apabila jika sesetengah perkara yang dirancang itu tidak mencapai matlamat atau tersasar jauh dari matlamat asal. Islam menolak matlamat seumpama ini yang meletakkan kebendaan sebagai matlamat akhir kerana pelbagai perkara seperti hasad dengki, khianat, kufur dan sebagainya akan timbul jika matlamat akhir itu hanya bertujuan materealistik. Maka penetapan matlamat juga merupakan adalah salah satu sumber kekuatan yang penting dalam membangunkan insan yang tetap dengan matlamat.

4) Ikhtiar dan Tawakkal.

Kekuatan terakhir yang perlu ada dalam diri manusia adalah ikhtiar dan tawakkal. Ikhtiar merupakah kaedah selepas penetapan matlamat. Setelah matlamat di tetapkan, maka usaha untuk ke arah matlamat perlu dilaksanakan. Tidak hanya dengan duduk berdiam diri, tanpa berbuat apa-apa itu tidak menjadikan apa-apa maksud dalam mencapai matlamat tersebut. Strategi dan perkaedahan perlu dilaksanakan dengan teliti bagi memastikan usaha menuju matlamat dijalankan. Misalnya jika ada individu yang telah menetapkan matlamat untuk menjadi manusia yang berjaya pada masa akan datang, maka usaha untuk ke arah kejayaan tersebut perlu dimulakan. Setiap strategi dan kaedah juga perlu ada batasan-batasan yang mesti dipatuhi. Kerapkali kegagalan terjadi di peringkat terakhir ini. Ikhtiar atau usaha yang dijalankan kadangkala melampaui batasan atau tidak sepatutnya digunakan. Apabila ada batasan yang dilanggar, bagaimana kejayaan akan hadir dalam keadaan barakah? Atau mungkin usaha yang sekadarnya difikirkan cukup walhal tidak. Maka harus diperhalusi tertib dalam ikhtiar bagi memastikan ikhtiar itu menjadi sumber kekuatan dalam diri manusia. Mendidik jiwa dan rohani dalam ikhtiar adalah sesuatu perkara yang mana sifat ini merupakan perintah dari Allah SWT. Ihhtiar juga menjadikan manusia bukan hanya sekadar mampu untuk mengatasi permasalahan sahaja bahkan persoalan yang timbul dari permasalahan juga mampu dijawab dengan cara berfikir yang dianjurkan Islam. Allah berfirman yang bermaksud:

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum, sebelum mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka.”
(Ar-Ra’d:11)

Seterusnya setelah pelbagai usaha dan ikhtiar dilakukan dalam melaksanakan pembangunan insan, usaha yang terakhir adalah tawakal. Tawakal atau Tawakul yang diambil dari istilah Arab membawa maksud menyerah atau bersandar. Menyerah disini bermaksud berserah kepada Allah SWT atas ketentuan seterusnya setelah berikhtiar dalam membangunkan diri untuk mencapai matlamat. Maka penyerahan membawa erti meletakkan seluruh kepercayaan kepada Allah dan bersedia menerima ketentuan-Nya. Setelah menyerahkan segala-Nya kepada Allah maka berpegang teguhlah kepada-Nya. Menyerah diri dan berpegang teguh kepada Allah adalah suatu ikatan yang saling berpaut dalam lingkungan tawakal. Dua perkara ini adalah asas kepada penyerahan diri tadi. Kebergantungan kepada hanya Allah SWT memperkukuhkan keyakinan manusia terhadap kekuasaan-Nya, kebijaksanaan-Nya dan juga rahmat-Nya dalam bertawakal. Sebagaimana yang di perintahkan Allah dalam firman-Nya yang bermaksud:

"Dan bertawakalah kepada Allah yang hidup (kekal) yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memuji-Nya. Dan cukuplah Dia Maha mengetahui dosa-dosa hamba-hama-Nya."
(al-Furqan:58)

Ini merupakan senjata terakhir dalam membina kekuatan dalam diri manusia. Allah memperlihatkan kasih sayang-Nya dengan pelbagai cara dan bentuk bagi menjadi panduan kepada sekalian manusia. Hanya tinggal manusia itu sendiri yang perlu bijak dalam memilih setiap jalan dan caranya. Pembangunan insaniah adalah merupakan perkara paling asas dalam mencipta pembangunan lain kerana setiap pembangunan yang dijalankan, manusia telah ditetapkan oleh Allah sebagai perancang dan khalifah yang mentadbir pembangunan tersebut. Setiap satu-satu perkara itu telah Allah SWT menetapkan hikmahnya yang tersendiri. Allah SWT telah berfirman dalam al-Quran yang bermaksud:

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat; Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya (tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata): Adakah Engkau (Ya Tuhan kami) hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah (berbunuh-bunuhan), padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji-Mu dan mensucikan-Mu? Tuhan berfirman: Sesungguhnya Aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya." (al-Baqarah:30)


Kesimpulan

Berdasarkan perbincangan di atas, dapat diperhati dengan jelas bahawa kekuatan insan dalam melaksanakan pembangunan tidak hanya tertumpu kepada aspek fizikal semata-mata. Asas dalam membina kekuatan itu juga perlu dibentuk daripada unsur yang melibatkan iman dan akidah. Setiap aspek perlu dinilai dan diambil kira tanpa meninggalkan perkara-perkara yang boleh menyebabkan matlamat pembangunan yang ingin dicapai menyimpang atau tersasar jauh dari matlamat asal. Kesimpulannya aspek pembinaan kekuatan ini lebih menumpukan usaha manusia dalam memperbaiki diri sebelum membuka ruang dan menarik orang lain dalam bersama-sama membawa perubahan dan pembangunan insaniah. Maka disitulah timbulnya peranan individu dan mereka yang bakal bergelar pemimpin kepada pembangunan tersebut perlu untuk meneliti setiap langkah yang ingin dibuat. Justeru, dalam konteks menghasilkan pembangunan insan berteraskan Islam, perkara-perkara asas tersebut tidak boleh diabaikan kerana pembangunan lazim juga boleh menyatakan hal serupa dalam kaedah pembangunan mereka kerana jika pembangunan yang ingin dilaksanakan bertemu suatu matlamat titik material atau kebendaan, maka pembangunan tersebut sama sahaja berunsurkan asas pembangunan lazim.

Bibliografi

Abang Mohd. Razif Abang Muis. (2015). Pembangunan Insan Berteraskan Islam. Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur.

Ahmad Shukri Mohd. Nain dan Rosman Md Yusof. (2003). Konsep, Teori, Dimensi dan Isu Pembangunan Penerbit Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Darul Ta’zim.

Ayat-ayat Al Quran Tentang Ketaqwaan Kepada Allah. (2014). http:// puteradelima. blogspot.my /2014 /04/ayat-al-quran-tentang-ketakwaan-kepada.html Di akses pada 3 April 2016.

Dakwah Jendela Pemikiran Ummah. (t.t.) Hakikat Manusia Sebagai Khalifah Diakses daripada http://www.dakwah.com.my/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=462:hakikat-manusia-sebagai-khalifah&catid=124:tafsir&Itemid=341 pada 28 Februari 2016

Fahrur Muis dan Muhamad Suhadi, (2014). Syarah Hadis 40 Imam Nawawi. ISBN 978-967-361-012-9 Penerbit Kemilau Publika Sdn. Bhd.

Kisah Muslim. (2013). Muhammad Al-Fatih, Penakluk Konstantinopel Diakses daripada https://kisahmuslim.com/4287-muhammad-al-fatih-penakluk-konstantinopel.html/ pada 28 Februari 2016.

Konsep Taqwa Dalam Al-Quran. (2012). http://derapkakidebu.blogspot.my/2012/03/konsep-taqwa-dalam-al-quran.html

Muhammad Syukri Salleh. (2003). 7 Prinsip Pembangunan Berteraskan Islam. Projek Pengurusan Pembangunan Islam (IDMP), Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, Universiti Sains Malaysia.

Muhammad Quraish Shihab, (2001). Tafsir Al-Misbah. Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, Penerbit Lantera Hati, Jakarta Vol I-IV

Sunday, 17 April 2016

Pengurusan Pembangunan Insan Dalam Institusi

Assalamualaikum wbt.

Pada penulisan yang lalu telah dibincangkan berkenaan kekuatan pertama yang perlu dibentuk dalam pembangunan insan. Seperti yang sedia maklum, dalam teras pertama telah dibincangkan berkenaan Islam dan akidah sebagai pegangan kukuh. Islam dan akidah sememangnya tidak boleh dipisahkan daripada diri seorang mukmin. Apatah lagi dalam mengejar kemajuan dan pembangunan sehingga mengabaikan agama dan akidah kerana lalai dengan kebendaan dan materealistik semata-mata. Maka pada penulisan kali ini, sumber kekuatan yang kedua dalam usaha pembangunan insan ini akan dibincangkan sebagai kesinambungan penulisan yang lalu.

Membina Kekuatan Dalam Pembangunan Insan

2) Keperibadian dan Ketaqwaan.

Setelah iman dan akidah dikukuhkan dalam diri, maka dari situ perlunya pembentukan akhlak, keperibadian dan ketaqwaan dalam menjadi jati diri. Manusia yang mempunyai iman dan akidah tanpa tiga perkara ini umpama melayarkan sebuah kapal di lautan luas tanpa nakhoda yang mengemudi kapal tersebut. Hal ini kerana akidah adalah permulaan dalam membina asas kepada amalan seseorang. Maka amalan bergantung kepada akidah dan iman seseorang.

“Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari seorang diri.” (QS. An-Nisa`: 1)

Imam Ibnu Rajab rahimahullah pernah berkata dalam Jami’ Al-Ulum wa Al-Hikam, beliau menyatakan “Asal makna ketakwaan adalah engkau menjadikan antara dirimu dengan siksaan Allah berupa penghalang yang akan melindungi kamu darinya.” Semua ucapan, amalan, dan keyakinan yang tujuannya melindungi kita dari siksaan Allah maka itu adalah ketakwaan.
Dapat dilihat disini bahawa amalan juga membentuk kepada keperibadian dan ketaqwaan seseorang. Dalam konteks pembangunan insan, terkadang manusia melupakan perkara ini kerana terlalu ghairah mengejar dan mencapai matlamat.

Abang Mohd. Razif Abang Muis, (2015) menyatakan kesepaduan dalam diri insan untuk menjalankan sesebuah pembangunan insan memerlukan keseimbangan aspek fizikal dan kerohanian. Maka pengukuhan aspek rohani menjadi asas utama dalam melaksanakan pembangunan insaniah. Tidak hanya sekadar pembangunan dari aspek fizikal dan material sahaja yang dititikberatkan. Bilal bin Rabah dan Amar bin Yasir antara mereka yang dikurniakan kekuatan akidah dan iman serta ketaqwaan yang cukup cekal menghadapi pelbagai penyeksaan hasil didikan Nabi Muhammad SAW. Baginda boleh mendidik para sahabat sehingga mereka memiliki kekuatan seumpama itu dengan hanya didikan akidah dan ketaqwaan. Nabi Muhammad SAW adalah contoh pemimpin yang sempurna dalam melaksanakan pembangunan insan dari segenap aspek. Akhlak dan keperibadian baginda menjadi model dalam membentuk disiplin insaniah bagi seluruh sahabat dan umat Islam pada waktu itu. Sehinggakan mereka sentiasa kuat menghadapi pelbagai penyiksaan dan rintangan dari musuh Islam. Jelas ditekankan disini bahawa akidah, taqwa dah keperibadian adalah asas paling tinggi dalam membentuk kekuatan insan sebagai asas kepada sesebuah pembangunan.

Penutup

Keperibadian dan ketaqwaan pada asasnya menjadikan seseorang mukmin menyedari bahawa peri pentingnya kesinambungan akidah dengan akhlak dan ketaqwaan. Setiap satu perkara ini saling berkait dan saling melengkapi antara satu sama lain. Tidak lengkap iman seseorang mukmin tanpa taqwa tapi seorang mukmin yang bertawa sudah pasti dia mengenal jalur iman dan Islam. Pada penulisan yang akan datang, kita akan membincangkan sumber atau asas kekuatan yang ketiga berkenaan sumber kekuatan dalam pembangunan insan. Sehingga bertemu lagi di lain waktu dalam perbincangan seterusnya.

Wassalam

Bibliografi

Abang Mohd. Razif Abang Muis. (2015). Pembangunan Insan Berteraskan Islam. Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur.

Ahmad Shukri Mohd. Nain dan Rosman Md Yusof. (2003). Konsep, Teori, Dimensi dan Isu Pembangunan Penerbit Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Darul Ta’zim.

Ayat-ayat Al Quran Tentang Ketaqwaan Kepada Allah. (2014). http:// puteradelima. blogspot.my /2014 /04/ayat-al-quran-tentang-ketakwaan-kepada.html Di akses pada 3 April 2016.

Dakwah Jendela Pemikiran Ummah. (t.t.) Hakikat Manusia Sebagai Khalifah Diakses daripada http://www.dakwah.com.my/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=462:hakikat-manusia-sebagai-khalifah&catid=124:tafsir&Itemid=341 pada 28 Februari 2016

Fahrur Muis dan Muhamad Suhadi, (2014). Syarah Hadis 40 Imam Nawawi. ISBN 978-967-361-012-9 Penerbit Kemilau Publika Sdn. Bhd.

Kisah Muslim. (2013). Muhammad Al-Fatih, Penakluk Konstantinopel Diakses daripada https://kisahmuslim.com/4287-muhammad-al-fatih-penakluk-konstantinopel.html/ pada 28 Februari 2016.

Konsep Taqwa Dalam Al-Quran. (2012). http://derapkakidebu.blogspot.my/2012/03/konsep-taqwa-dalam-al-quran.html

Muhammad Syukri Salleh. (2003). 7 Prinsip Pembangunan Berteraskan Islam. Projek Pengurusan Pembangunan Islam (IDMP), Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, Universiti Sains Malaysia.

Muhammad Quraish Shihab, (2001). Tafsir Al-Misbah. Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, Penerbit Lantera Hati, Jakarta Vol I-IV

Monday, 14 March 2016

Pengurusan Pembangunan Insan Dalam InstitusiPembentukan Kekuatan Dalam Pembangunan Insan

Pendahuluan

Manusia atau insan merujuk kepada makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT melalui peringkat-peringkat tertentu. Peringkat-peringkat tersebut telah diceritakan di dalam al-Quran menerusi firman-Nya yang bermaksud:

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang berbentuk (lain). Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik.”
(Al Mukminun, 23: 12-14)

Muhammad Quraish Shihab, (2001) menyatakan bahawa al-insan membawa maksud pergerakan, bahagia atau tenang ataupun lupa. Al-insan menjelaskan bahawa ia adalah sebahagian daripada sifat seorang manusia. Manusia bergerak dan memiliki memiliki sifat lupa dan merasa tenang apabila bertemu dengan manusia lain. Manusia berusaha memberi kesenangan dan kebahagiaan kepada dirinya sendiri dan manusia yang lain. Al- insan juga merujuk kepada manusia yang diciptakan oleh Allah swt yang diberikan tanggung jawab mengabdikan diri hanya kepada Allah SWT. Selain itu manusia juga diberi amanah dalam memakmurkan muka bumi Allah yang luas ini.

Memakmurkan muka bumi Allah, bermaksud seseorang manusia itu perlu menjalankan amanah dan syariat yang telah ditetapkan Allah. Amanah dan syariat tersebut meliputi pelbagai aspek kehidupan termasuklah sosioekonomi, mentadbir alam dan pelbagai sumber, menjadi khalifah dan sebagainya. Aspek-aspek ini memerlukan seseorang manusia itu menggerakkan atau membangunkan satu usaha kearah melaksanakan tanggungjawab tersebut. Apakah yang perlu dibangunkan? Mengapa orientasi manusia itu sendiri yang menjadi tumpuan dalam proses pembangunan dan bagaimanakah manusia itu menjadi sesuatu perkara yang penting dalam sesebuah pembangunan itu?

Hanya dua aspek yang boleh ditimbulkan bagi menjawab persoalan tersebut. Pertama dari sudut manusia itu sendiri yang merupakan nadi penggerak kepada pembangunan yang dirancang oleh mereka sendiri. Kedua manusia itu sendiri yang akan menerima impak kepada pembangunan yang dilaksanakan. Muhammad Syukri Salleh, (2003) menyatakan manusia terangkum dalam sebahagian dari prinsip-prinsip pembangunan berteraskan Islam iaitu manusia adalah pelaku kepada sesebuah pembangunan.

Ahmad Shukri Mohd Nain dan Rosman Md. Yusoff, (2003) juga menyatakan manusia bertanggungjawab dalam menjalankan segala bentuk pembangunan. Manusia memikul tanggungjawab dalam merencana, melaksana dan melestarikan pembangunan. Manusia jugalah yang akan bertanggungjawab bagi setiap implikasi pembangunan yang dilaksanakan. Namun dari mana sesebuah pembangunan itu harus dimulakan?


Membina Kekuatan Dalam Pembangunan Insan


Pembangunan semakin rancak dijalankan dan negara-negara kuat bersaing antara satu sama lain dalam memajukan diri. Pelbagai agenda, motif serta teori yang dikeluarkan oleh para cendekiawan mereka untuk bersama-sama berusaha membangunkan negara. Namun adakah semua perancangan itu wujud dengan sendirinya tanpa asas-asas yang kukuh? Tanpa pelaksanaan oleh manusia? Disini lahirnya manusia-manusia yang mempunyai visi dan objektif membangunkan matlamat dan falsafah hasil dari intuisi dan daya pemikiran mereka. Dengan berkongsi matlamat dan objektif, manusia akan merangka suatu pelan yang mana mereka juga memerlukan bantuan orang lain dalam membina sebuah kekuatan yang akan membentuk sebuah kumpulan dalam merealisasikan impian mereka. Sejarah membuktikan pembinaan tamadun dunia tidak akan mampu terhasil tanpa sesebuah komuniti itu menyumbang dalam apa jua bentuk sumbangan. Maka, terdapat keperluan bagi individu atau pemimpin ini dalam membentuk suatu model kekuatan sebagai teras dalam pembangunan insan.


1) Islam dan akidah sebagai pegangan.

Diriwayatkan hadith nabi daripada Muslim, suatu hari Saidina Umar pernah menceritakan ketika sedang duduk bersama Rasulullah, mereka didatangi seorang lelaki dengan berpakaian yang sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Lelaki itu duduk di hadapan Rasulullah dan bertanya tentang Islam. Maka Rasulullah pun bersabda,

“Islam adalah apabila engkau bersaksi bahawa tidak ada tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, engkau mendirikan solat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan menunaikan haji jika mampu.

Lelaki itu menjawab “Engkau benar”. Lalu bertanya lagi kepada Rasulullah tentang iman. Baginda bersabda lagi,

“Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari akhirat dan engkau beriman kepada takdir yang baik mahupun yang buruk”.

Hadith ini menjelaskan bahawa malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan para sahabat bagi mengajar tentang kaedah-kaedah atau prinsip Islam. Maksud bagi pertanyaan Jibril tersebut menyatakan tentang rukun Islam, rukun Iman dan yang mana wajib kita sebagai manusia, beriman dengan rukun tersebut. Islam dari sudut agama Islam sendiri menjelaskan bererti tunduk dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Islam menurut syariat, berpaksikan kepada rukun iman dan rukun Islam. Setelah rukun tersebut ditegakkan, maka iman pula menjadi suatu keyakinan setelah rukun tersebut kukuh kerana iman menurut istilah syara’ bermaksud keyakinan yang bersifat khusus kepada rukun iman dan rukun Islam tadi. Iman sangat penting menjadi sandaran dalam pembinaan kekuatan pembangunan insan kerana iman adalah asas kepada amalan. Manusia yang tidak beriman, segala amalnya tidak akan diterima oleh Allah dan tidak mendapat pahala. Apakah keperluannya sesuatu pembangunan itu jika segala apa yang dibuat hanya sia-sia dan tidak beroleh pahala. Semua perkara ini jelas menjadi satu hubungan yang boleh dilihat hala tujunya sesuatu pembangunan insan. Samada mereka yang ada beriman atau tidak, disitu menjadi perbezaan kekuatan untuk apa sesuatu matlamat akhir pembangunan tersebut. Keredhaan Allah semata-mata atau hanya untuk pencapaian materialistik sahaja yang ingin dicapai.


Penutup

Ini merupakan antara perbincangan yang telah banyak dibincangkan namun akibat keghairahan manusia mencapai kemajuan, manusia kerapkali mengabaikan perkara penting yang menjadi kekuatan kepada pembangunan insan. Perbincangan ini akan dilanjutkan pada artikel yang akan datang berkenaan dua lagi kekuatan yang boleh dijadikan panduan kepada umum. Sehingga bertemu lagi di lain masa dan berkesempatan waktu untuk berbicara. Wassalam.


Bibliografi

Abang Mohd. Razif Abang Muis. (2015). Pembangunan Insan Berteraskan Islam. Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur.

Ahmad Shukri Mohd. Nain dan Rosman Md Yusof. (2003). Konsep, Teori, Dimensi dan Isu Pembangunan Penerbit Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Darul Ta’zim.

Dakwah Jendela Pemikiran Ummah. (t.t.) Hakikat Manusia Sebagai Khalifah Diakses daripada http://www.dakwah.com.my/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=462:hakikat-manusia-sebagai-khalifah&catid=124:tafsir&Itemid=341 pada 28 Februari 2016

Fahrur Muis dan Muhamad Suhadi, (2014). Syarah Hadis 40 Imam Nawawi. ISBN 978-967-361-012-9 Penerbit Kemilau Publika Sdn. Bhd.

Kisah Muslim. (2013). Muhammad Al-Fatih, Penakluk Konstantinopel Diakses daripada https://kisahmuslim.com/4287-muhammad-al-fatih-penakluk-konstantinopel.html/ pada 28 Februari 2016

Muhammad Syukri Salleh. (2003). 7 Prinsip Pembangunan Berteraskan Islam. Projek Pengurusan Pembangunan Islam (IDMP), Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, Universiti Sains Malaysia.

Muhammad Quraish Shihab, (2001). Tafsir Al-Misbah. Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran. Penerbit Lantera Hati, Jakarta Vol I-IV
Saturday, 24 October 2015

aaaaaaaaaaa really tired for this 2 weeks..need to settle down my this chapter thesis before 30.. stay at late nite,wakeup early morning to reading,typing,deleting,editing,thinking,trafficking my mind to solve the puzzle from the book,review again n again,read it back,check another book,journal n bla bla bla... Allah..sesungguhnya aku mohon kekuatan dari segenap sudut dan sisi agar aku masih utuh duduk,berdiri dan baring menghadapi thesis ini..sungguh kekuatan yang aku pohonkan hanya dariMu Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Saturday, 2 February 2013

Alhamdulillah.....

Event xssmpurna dan semeriah blog org lain,haha akhirnya berjaya jg eksperimentasi minda kronik ak ni..haha segalanya akn bermula bila2 masa je nnti..check it out bebeh!!
(mukaTerpancarCahayaKegembiraan)hihi

Monday, 24 October 2011

Wajahmu
Seindah serinya pelangi yang indah
Seharum mawar putih segar berkembang
Wajahmu
Mengapa sering terbayang dimataku
Sehingga terbawa didalam mimpiku

Sayangku
Tahukah kau didalam hatiku ini
Tersimpan perasaan cinta nan suci
Kau bunga
Ingin kusuntingmu menjadi milikku
Lantas kuabadikan dalam jiwaku

Sayangnya
Harapan yang selama ini kubawa
Hancur berkecai musnah jua akhirnya
Semuanya bagaikan sebuah mimpi

Kau pergi jua
Setelah cinta ku kini membara
Belum sempat kucurahkan kasihku
Kau pergi tak kembali...